Galimybių aprašymas. Galimybių studija – pradinis dokumentas

UAB Sikc. voveresnamai.lt

Teismas: pareigybės aprašymo reikalavimas mokėti važiuoti dviračiu pažeidė Lygių galimybių įstatymą Lygių galimybių kontrolierius kreipėsi galimybių aprašymas teismą prašydamas ištirti, ar Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu, dalis, galimybių aprašymas direktoriui nustatytas specialusis reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu, atitinka Darbo kodekso bei Lygių galimybių įstatymo nuostatas, o pripažinus prieštaraujančiu — laikyti jį panaikintu.

kaip reklamuoti savo pamm sąskaitą

Pareiškėjas pareiškime teismui paaiškino, kad Lygių galimybių tarnyba gavo skundą dėl galimos diskriminacijos dėl negalios darbo santykių srityje. Jame nurodoma, kad Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.

galimybių aprašymas kaip daug ir legaliai uždirbti pinigų

Kaip vienas iš kandidatams keliamų reikalavimų nurodytas gebėjimas važiuoti dviračiu. Skundą pateikęs asmuo nurodė, jog asmeniui su judėjimo, regos ar kita negalia, dėl kurios jis negali važiuoti dviračiu, toks darbo skelbimo reikalavimas apriboja galimybę eiti siūlomas pareigas, pareigybės aprašyme nėra nustatyta jokių išlygų dėl alternatyvų dviračiui, t.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, galimybių aprašymas lygių galimybių kontrolieriaus pareiškimą patenkinti iš dalies ir galimybių aprašymas, kad Pavilnių ir Verkių regioninių parkų galimybių aprašymas direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu, dalis, kurioje nustatytas specialusis reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu, prieštarauja Lygių galimybių įstatymui ir negali būti taikoma nuo įsiteisėjusio Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo paskelbimo dienos.

M. Juškauskas senais laikais

Teismas priėjo prie išvados, kad lygių galimybių kontrolierius sprendime pagrįstai konstatavo, kad pareigybės aprašyme įtvirtintas reikalavimas direkcijos vadovui gebėti važiuoti dviračiu negali būti siejamas su jo pareiginių funkcijų vykdymu. Teisėjų kolegijos nuomone, asmenims, kurie dėl negalios negali važiuoti dviračiu, pareigybės aprašyme yra nustatytas faktinis naudojimosi jų teisėmis apribojimas lygiai su kitais asmenimis kandidatuoti į darbo skelbime siūlomas pareigas.

pamm sąskaitų apžvalgos geriausios

Kaip pažymi teismas, Lygių galimybių įstatymo nuostatos įpareigoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas pagal kompetenciją užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, galimybių aprašymas, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Galimybių aprašymas teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą. Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:.

Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis. Atsižvelgiant į įstaigų poreikius ir investicijų finansavimo reikalavimus galimybių studijos gali apimti daugiau informacijos, sąnaudų ir kaštų analizę bei kitas investiciniam projektui būdingas dalis. Galimybių studija — pradinis dokumentas Galimybių studijos rengimas galimybių aprašymas atvejais pradedamas nuo išsamaus esamos situacijos įvertinimo konkrečiame sektoriuje, regione, viešosios funkcijos ar paslaugos teikimo srityje, problemų ir poreikių identifikavimo. Esamos situacijos vertinimui gali būti naudojami ne tik statistiniai ir įstaigos sukaupti duomenys, bet ir atliekama tikslinių grupių apklausa.

Įdomūs straipsniai