Strategijos be rodiklių. Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos rodikliai | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Skaityti komentarus Pas­taraisiais me­tais įmo­nių va­do­vams ky­la ne­ma­ža va­dy­bos pro­ble­mų.

Author s : Daunorienė, Asta; Zdanytė, Kristina; Žekevičienė, Alma Abstract: Many institutions of higher education performing not only functions of strategijos be rodiklių knowledge transfer and skills shaping, but also providing basics of general education and forming character, moral and intellectual and social maturity of the young person Šiugždiene,constantly compete among themselves while striving to meet needs of organizations performing in dynamic market. Considering changes in requirements institutions of higher education constantly improve their performance and design future perspectives by setting long-term strategic objectives. Certainly the role and importance of strategy is growing rapidly in institutions of higher education. Different scientists from all over the world treat meaning of the strategy differently. Kaplan and Norton define strategy as a set of hypotheses about causes and outcomes.

Se­ni va­dy­bos me­to­dai ta­po ne­efek­ty­vūs. Daž­na strategijos be rodiklių tu­ri pui­kiai pa­reng­tą ver­slo pla­ną, ku­ris at­ro­do op­ti­ma­lus, su­telk­ti žmo­giš­kieji ir fi­nan­si­niai iš­tek­liai, bet kaž­ko­dėl pla­nas lie­ka ne­įgy­ven­din­tas.

Ge­rai pa­reng­ta stra­te­gi­ja bū­ti­na sėk­mei už­tik­rin­ti, bet jos ne­už­ten­ka, kad įmo­nė iš­gy­ven­tų. Strategiją svarbiau įgyvendinti Ne­sėk­mė pa­ti­ria­ma ne dėl blo­gai pa­si­rink­tos stra­te­gi­jos, bet dėl klai­dų ją įgy­ven­di­nant — strategijos be rodiklių to­dėl, kad dau­ge­lis kas­die­nių dar­buo­to­jų veiks­mų bū­na ne­su­de­rin­ti su stra­te­gi­niais pla­nais.

At­lie­ka­mais ty­ri­mais bu­vo sie­kia­ma ras­ti nau­jų va­dy­bos me­to­dų ir efek­ty­vių bū­dų už­si­brėž­tiems tiks­lams pa­siek­ti. Taip bu­vo su­kur­ta Ba­lan­ced Sco­re­card me­to­di­ka, ku­rios kon­cep­ci­ja yra pa­vers­ti stra­te­gi­nius pla­nus į tiks­lų ir ope­ra­ty­vių veiks­mų sis­te­mą. Lie­tu­viš­kai Ba­lan­ced Sco­re­card me­to­di­ką ga­li­ma pa­va­din­ti su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma.

ifk apžvalgos darbuotojo sutartis dėl papildomų pajamų

Nau­ja me­to­di­ka pa­si­ro­dė esan­ti itin efek­ty­vi, nes ja nau­do­da­ma­si įmo­nė spren­džia la­bai ak­tu­a­lius už­da­vi­nius: trans­for­muo­ja stra­te­gi­ją į skai­čius; stra­te­gi­nius tiks­lus su­sie­ja su kas­die­niais dar­buo­to­jų veiks­mais; įgy­ven­di­na stra­te­gi­ją, kon­tro­liuo­da­ma kas­die­nius veiks­mus ir strategijos be rodiklių jų efek­ty­vu­mą; už­tik­ri­na il­ga­lai­kį įmo­nės iš­li­ki­mą ir au­gi­mą; su­stab­do "gais­rų ge­si­ni­mą" ir su­da­ro ga­li­my­bę nuo­lat ge­rin­ti pro­ce­sus; už­tik­ri­na grei­tą re­a­ga­vi­mą į rin­kos po­ky­čius; op­ti­mi­zuo­ja pro­ce­sus.

Šiuo­lai­ki­nė rin­ka me­tė mums iš­šū­kį: "keis­kis ar­ba mirk". Įmo­nės pri­vers­tos grei­čiau dirb­ti ir to­bu­lin­ti sa­vo pro­duk­tus kaip nie­kad anks­čiau. Su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma su­da­ro ga­li­my­bę įvyk­dy­ti šiuos rin­kos rei­ka­la­vi­mus. Va­do­vo už­da­vi­nys — įver­tin­ti, ar for­mu­luo­ja­mi tiks­lai yra įgy­ven­di­na­mi. Ga­li­ma pa­teik­ti daug am­bi­cin­gų, bet ne­sėk­min­gų stra­te­gi­jų pa­vyz­džių. Su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­ma lei­džia su­ma­žin­ti šią ri­zi­ką iki mi­ni­mu­mo, su­teik­da­ma pa­si­ti­kė­ji­mo sie­kti bū­si­mų re­zul­ta­tų.

Lie­tu­vo­je spon­ta­niš­ka ver­slo vadyba pa­ma­žu nu­ei­na strategijos be rodiklių. Di­de­li rei­ka­la­vi­mai ver­slo vadybai, po­rei­kis pri­im­ti grei­tus ir efek­ty­vius spren­di­mus ver­čia įmo­nių va­do­vus ieš­ko­ti nau­jų me­to­dų. Tik su­vo­kus, ko­kie pro­ce­sai da­ro įta­ką ver­slo efek­ty­vu­mui, ga­li­ma kryp­tin­gai siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų.

Ir tam pa­de­da su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma. Ši me­to­di­ka tu­ri tap­ti aukš­čiau­sio ly­gio va­do­vų pri­ori­te­tu. Jei­gu jie ne­pa­si­rū­pins stra­te­gi­jos įvyk­dy­mu, tai ir ne­bus kam tuo de­ra­mai pa­si­rū­pin­ti.

Su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma pa­de­da pa­si­rink­ti efek­ty­viau­sius tiks­lų pa­sie­ki­mo bū­dus. Sis­te­mos kū­rė­jai strategijos be rodiklių, nu­sta­čius stra­te­gi­ją, su­skirs­ty­ti įmo­nės ro­dik­lius į ke­tu­rias gru­pes: fi­nan­si­nių ro­dik­lių gru­pė, ku­ri tu­ri at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kiek strategijos be rodiklių nau­din­ga in­ves­tuo­ti į mū­sų įmo­nę; klien­tų ro­dik­lių gru­pė, ku­ri tu­ri at­sa­ky­ti, kuo ga­li­me su­do­min­ti sa­vo klien­tus, kad bū­tų pa­siek­ti rei­kia­mi fi­nan­si­niai re­zul­ta­tai, ko­kie yra mū­sų kon­ku­ren­ci­niai pra­na­šu­mai; pro­ce­sų ge­ri­ni­mo ro­dik­lių gru­pė, ku­ri tu­ri at­sa­ky­ti, ko­kius pro­ce­sus ir kaip rei­kia ge­rin­ti, kad bū­tų pa­di­din­tas kon­ku­ren­cin­gu­mas; žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių to­bu­li­ni­mo ro­dik­lių gru­pė, ku­ri tu­ri at­sa­ky­ti, ko­kio­mis ži­nio­mis, kom­pe­ten­ci­jo­mis, tech­no­lo­gi­jo­mis nau­do­jan­tis ga­li­ma įgy­ven­din­ti sa­vo kon­ku­ren­ci­nius pra­na­šu­mus.

strategijos be rodiklių

Ko­dėl bu­vo su­kur­ta su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma Tai stra­te­gi­nės vadybos sis­te­ma, lei­džian­ti įgy­ven­din­ti įmo­nės stra­te­gi­nius tiks­lus, trans­for­muo­ti juos į ope­ra­ty­vios vadybos kal­bą ir kon­tro­liuo­ti, kaip vyk­do­ma stra­te­gi­ja, nau­do­jant pa­grin­di­nius efek­ty­vu­mo ro­dik­lius. Šian­dien įmo­nės sėk­mė vis dau­giau pri­klau­so nuo ne­ma­te­ria­lių ro­dik­lių klien­tų lo­ja­lu­mo, žen­klo ži­no­mu­mo, kon­ku­ren­ci­nių pra­na­šu­mų ir kt.

To­dėl stra­te­gi­nė vadyba tam­pa ne­kon­tro­liuo­ja­ma: ver­slas ką galite užsidirbti pinigų internete plė­to­tis sti­chiš­kai. Pa­grin­di­nis su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­mos strategijos be rodiklių — val­dy­ti ga­li­ma tik tai, ką ga­li­ma iš­ma­tuo­ti.

  1. Subalansuotų rodiklių sistema
  2. Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos rodikliai | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
  3. Strategijos planavimo ir kaskadavimo procesas | voveresnamai.lt
  4. Захария и Коллин - дети Кати, Симона - старшая у Тимоти.

  5. Kiseliovo būdas užsidirbti internete
  6. Cex io kaip pradėti kasybą

Ky­la klau­si­mas, kaip iš­ma­tuo­ti ne­ma­te­ria­lius ro­dik­lius? Apie tai kal­bė­si­me vė­liau.

strategijos be rodiklių

Šiuo me­tu "dau­giau in­for­ma­ci­jos" va­do­vui ne vi­sa­da reiš­kia "ge­riau", nes rei­kia pa­pil­do­mo lai­ko jai ap­do­ro­ti. To­dėl ir spren­di­mui pri­im­ti rei­kia dau­giau lai­ko, su­ma­žė­ja jo efek­ty­vu­mas, ko­ky­bė. Per­krau­ti in­for­ma­ci­ja va­do­vai ne­ga­li adek­va­čiai įver­tin­ti rei­kia­mų duo­me­nų, to­dėl viršutinė dvejetainė parinktis kon­tro­liuo­ti, kaip vyk­do­mi stra­te­gi­niai už­da­vi­niai.

Vie­na iš su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­mos už­duo­čių — kon­kre­čia struk­tū­ri­zuo­ta for­ma pa­teik­ti va­do­vams pa­čią svar­biau­sią in­for­ma­ci­ją in­di­ka­to­rių pa­vi­da­lu. Sis­te­mos įgy­ven­di­ni­mo prin­ci­pai Kaip­gi su­telk­ti su­dė­tin­gą or­ga­ni­za­ci­ją nau­do­jan­tis su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių strategijos be rodiklių Su­skirs­čius ro­dik­lius į ke­tu­rias gru­pes, su­da­ro­mas ro­dik­lių že­mė­la­pis 3 pav.

Kiek­vie­no stra­te­gi­nio už­da­vi­nio vyk­dy­mas tu­ri bū­ti ma­tuo­ja­mas ati­tin­ka­mais ro­dik­liais, iš­reikš­tais skai­čiais. Su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­mo­je efek­ty­vu­mo ro­dik­liai su­da­ro­mi kiek­vie­nam tiks­lui.

monero algoritmas

Kiek­vie­nas efek­ty­vu­mo ro­dik­lis tu­ri nor­ma­ty­vi­nę reikš­mę, ku­ri ro­do, kad tiks­las pa­siek­ti­nas nu­ma­ty­tu lai­ku. Ro­dik­lių, jų reikš­mių ir ga­li­mų nu­kry­pi­mų nuo nu­sta­ty­tų reikš­mių pa­grin­du for­muo­ja­mas ro­dik­lių že­mė­la­pis.

Su­kū­rus pa­grin­di­nių ro­dik­lių že­mė­la­pį, nu­sta­to­mi tiks­lai, ro­dik­lių ma­ta­vi­mo vie­ne­tai ir sie­kia­mos reikš­mės, o pa­bai­go­je — veiks­mai strategijos be rodiklių pa­siek­ti. Pir­miau­sia sie­kiant strategijos be rodiklių or­ga­ni­za­ci­ją, orien­tuo­tą į stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mą, bū­ti­na su­pras­ti ir su­de­rin­ti ben­drus tiks­lus.

Tiks­lai su­gru­puo­ja­mi pa­gal anks­čiau mi­nė­tas ke­tu­rias per­spek­ty­vas.

Nau­do­da­ma­sis su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­ma kiek­vie­nas dar­buo­to­jas ga­li su­pras­ti, ko­kiu tiks­lu at­lie­ka­mi veiks­mai ir kaip jie įsi­lie­ja į ben­drą įmo­nės kon­cep­ci­ją. Nu­sta­to­mi ry­šiai tarp tiks­lų ir veiks­mų.

Iš­si­aiš­ki­na­ma, kaip vyk­dant tam tik­rus veiks­mus bus pa­siek­ti už­si­brėž­ti tiks­lai, įvar­di­ja­mos pro­ble­mos. Su­da­ro­mos veiks­mų pro­gra­mos sie­kiant pa­ge­rin­ti dau­giau­siai rūpesčių ke­lian­čius pro­ce­sus.

Su­ku­ria­mas kon­tro­lės me­cha­niz­mas pri­žiū­rė­ti, kaip vyk­do­mos strategijos be rodiklių pro­gra­mos. Įta­ką da­ran­čių veiks­nių nu­sta­ty­mas pa­de­da su­da­ry­ti vien­ti­są tiks­lų ir veiks­mų sis­te­mą ir baig­ti kur­ti stra­te­gi­nių už­da­vi­nių že­mė­la­pį.

To­kios pat struk­tū­ros pa­grin­du "kas­ka­di­niu" bū­du su­ku­ria­ma ro­dik­lių sis­te­ma ant­ri­nėms įmo­nėms ir jų sky­riams. Tuo­met daž­nai paaiškėja, kad į dau­ge­lį klau­si­mų ne­ga­li at­sa­ky­ti net pa­tys va­do­vai — jie siun­čia par­da­vė­ją par­duo­ti, nu­sta­ty­da­mi tik par­da­vi­mo už­duo­tis.

Ten­ka pa­suk­ti gal­vą, kad bū­tų su­kur­ta veiks­mų pro­gra­ma, lei­džian­ti pa­siek­ti tiks­lus. Taip sėk­min­gai įvei­kia­me pu­sę ke­lio. Ga­li­te vie­ni ki­tus pa­svei­kin­ti, kad iš­si­va­da­vo­te iš in­for­ma­ci­nio cha­o­so.

Tai­gi su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­ma pa­dė­jo su­de­rin­ti vi­sų pa­da­li­nių dar­bą.

Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos rodikliai

Sis­te­ma tu­ri pra­dė­ti veik­ti vi­sais ly­giais ir pa­siek­ti dau­ge­lį įmo­nės dar­buo­to­jų. To­liau sis­te­mą bū­ti­na au­to­ma­ti­zuo­ti, nes rei­kia ope­ra­ty­viai ver­tin­ti, ar vyk­do­ma tai, ką su­pla­na­vo­me — t.

Juk va­do­vas — tai pi­lo­tas, ku­ris tu­ri nu­skrai­din­ti įmo­nę į "švie­sų ry­to­jų". Var­gu ar pa­pras­tą lėk­tu­vą pa­vyk­tų val­dy­ti be prie­tai­sų rod­me­nų, ką jau kal­bė­ti apie nuo­lat be­si­kei­čian­čią įmo­nę. Sis­te­mos in­teg­ra­vi­mas į vei­kian­čią įmo­nės va­dy­bos sis­te­mą Stra­te­gi­nį ro­dik­lių že­mė­la­pį per­ke­lia­me į pro­gra­mą 6 pav.

Su­da­ry­to strategijos be rodiklių ro­dik­lių že­mė­la­pio pa­grin­du pa­skirs­to­mi žmo­nės ir fi­nan­si­niai iš­tek­liai, nu­sta­to­mos dar­buo­to­jų funk­ci­jos ir at­sa­ko­my­bė.

strategijos be rodiklių auto suzuki auto brokeris samara

Kiek­vie­nam va­do­vui su­ku­ria­ma gru­pė in­di­ka­to­rių, ku­riais nau­do­jan­tis ga­li­ma kon­tro­liuo­ti už­duo­čių vyk­dy­mą. In­di­ka­to­riai pa­leng­vi­na ko­mu­ni­ka­ci­ją, nes pri­ver­čia dar­buo­to­jus lai­ky­tis nu­sta­ty­to for­ma­to. Kad sis­te­ma ge­rai veik­tų, in­for­ma­ci­jos pa­tei­kė­jas ir jos ga­vė­jas tu­rė­tų vie­no­dai su­pras­ti ro­dik­lius ir jų kon­teks­tą.

Tai la­bai svar­bu, nes dar­bo su ro­dik­lių sis­te­ma sėk­mė pri­klau­so dau­giau nuo to, kaip ji nau­do­ja­ma, nei nuo jos kon­struk­ci­jos. Ga­li­te ma­tuo­ti, kon­tro­liuo­ti, ge­rin­ti, nes iš kar­to ma­ty­ti, ko­kie veiks­mai yra ne­tei­sin­gi, kas su­da­ro ne­prog­no­zuo­tus nuos­to­lius ar­ba di­di­na iš­lai­das.

Įmonės strategijos įgyvendinimo plano sudarymas.

Sis­te­mo­je bū­na api­brėž­tas ro­dik­lių skai­čius, pa­pras­tai 15—25 ro­dik­liai, ku­rie ro­do sėk­mės veiks­nių re­zul­ta­ty­vu­mą. KPMG nu­sta­tė, kad iš vi­sų įmo­nė­je nau­do­ja­mų ro­dik­lių, ku­rių pa­grin­du pri­ima­mi va­dy­bos spren­di­mai, 35 proc. Kad ro­dik­lius bū­tų pa­to­gu val­dy­ti, jų ne­tu­rė­tų bū­ti daug.

Informacinis portalas

Taip su­for­muo­ja­mas ko­lek­ty­vi­nis po­žiū­ris į stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mą. Sis­te­mos nau­da Įdie­gu­si su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­mą Ba­lan­ced Sco­re­cardįmo­nė ga­li pa­siek­ti tre­čią bran­du­mo pa­ko­pą pa­gal "Bu­si­ness Im­pro­ve­ment" me­to­di­ką.

Pa­gal pro­ce­sams ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ši me­to­di­ka nu­sta­tė strategijos be rodiklių įmo­nių bran­du­mo ly­gius: Di­na­miš­kas cha­o­sas: pro­ce­sai įmo­nė­je yra ne­įver­tin­ti. Kon­tro­lė: pa­grin­di­niai pro­ce­sai kon­tro­liuo­ja­mi. Op­ti­mi­za­ci­ja: pro­ce­sai yra ma­tuo­ja­mi ir su­jung­ti į vien­ti­są in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Adap­ta­ci­ja: ver­slo pro­ce­sai grei­tai adap­tuo­ja­mi strategijos be rodiklių rin­kos po­rei­kius. Tarp­tau­ti­nė kla­sė: įmo­nė ga­li­ da­ry­ti įta­ką rin­kai. Dau­ge­lis Lie­tu­vos verslo ly­de­rių nau­do­ja su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­mą. Da­bar ja strategijos be rodiklių nau­do­tis ir vi­du­ti­nės įmo­nės, nes joms yra su­skur­tos spe­cia­lios pro­gra­mos. Ne­pa­mirš­ki­me, kad strategijos be rodiklių di­de­lis nu­ga­li ma­žą, o grei­tas — lė­tą. Ką da­ry­ti, kad Lie­tu­va pa­kil­tų į aukš­tes­nę bran­du­mo pa­ko­pą?

Kuo dau­giau įmo­nių pa­sie­kia aukš­tes­nį bran­du­mo ly­gį, tuo dau­giau yra bran­džių žmo­nių ša­ly­je, tuo aukš­tes­nę bran­du­mo pa­ko­pą pa­sie­kia Lie­tu­va.

strategijos be rodiklių lsk kriptovaliuta

Pa­pras­ta arit­me­ti­ka. Ki­tuo­se straips­niuo­se pa­kal­bė­sime apie iš­šū­kius, ku­riuos ten­ka pri­im­ti va­do­vams ir ko­lek­ty­vui die­giant su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­mą, pa­pa­sa­ko­sime, kaip gy­ve­na įmo­nės, ku­rios jau pa­si­nau­do­jo nau­jos me­to­di­kos tei­kia­mais pra­na­šu­mais, pla­čiau pa­aiš­kin­sime, kaip su­kur­ti ir au­to­ma­ti­zuo­ti šią sis­te­mą.

Vadovo pasaulis m. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.

Įdomūs straipsniai