Užsidirbti pinigų teikiant teisines paslaugas internete

» Ką rinktis po m. pakeitimų: verslo liudijimą ar veiklą pagal pažymą

Ką gi­na ad­vo­ka­tai — sa­vo rin­ką ar tei­sė­tus žmo­nių in­te­re­sus? Sei­mas pri­ėmė Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, ku­riuo tei­si­nin­kams, ne­san­tiems ad­vo­ka­tais, grą­žin­ta tei­sė iki ki­tų me­tų lie­pos 1 d.

Įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas ne­pai­sant to, kad jam ne­pri­ta­rė Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, tei­sin­gu­mo mi­nist­ras, Vy­riau­sy­bė. Pa­sak Tei­sės de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų, sie­kiant vi­siems as­me­nims, tu­rin­tiems aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį tei­si­nį iš­si­moks­li­ni­mą, su­teik­ti ga­li­my­bę at­sto­vau­ti teis­muo­se, rei­kė­tų keis­ti Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­są, o ne jo ly­di­mą­jį įsta­ty­mą.

Po ad­vo­ka­tū­ros at­sto­vų ap­si­lan­ky­mo Užsidirbti pinigų teikiant teisines paslaugas internete pre­zi­den­tas Ro­lan­das Pa­ksas mi­nė­tą įsta­ty­mą ve­ta­vo. Ta­čiau tei­si­nin­kai nu­leis­ti ran­kų užsidirbti pinigų teikiant teisines paslaugas internete — jų tei­gi­mu, ES juk Lie­tu­va sie­kia na­rys­tės šio­je są­jun­go­je tei­kia tei­si­nes pa­slau­gas ir at­sto­vau­ja teis­muo­se ne tik ad­vo­ka­tai, bet ir ki­ti tei­si­nin­kai, tu­rin­tys aukš­tą­jį sprogo kriptovaliutų apžvalgos tei­si­nį iš­si­moks­li­ni­mą.

Mū­sų ša­ly­je dvi sis­te­mos ad­vo­ka­tū­ra ir tei­si­nių pa­slau­gų fir­mos eg­zis­ta­vo dvy­li­ka me­tų. Lie­tu­va, pa­si­ra­šy­da­ma sto­ji­mo į ES su­tar­tį, pri­pa­ži­no, kad ki­tų ES vals­ty­bių tei­si­nin­kai ne ad­vo­ka­tai taip pat ga­lės at­sto­vau­ti mū­sų ša­lies teis­muo­se. Net kai­my­nė Lat­vi­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ėmė įsta­ty­mą, nu­ma­tan­tį ga­li­my­bę at­sto­vau­ti teis­muo­se ir kon­ku­ruo­ti rin­ko­je ne tik ad­vo­ka­tams.

Čia eg­zis­tuo­ja tam tik­ra sis­te­ma, už­tik­ri­nan­ti, kad klien­tui — žmo­gui, tu­rin­čiam pro­ble­mų, bū­tų su­teik­ta ko­ky­biš­ka pa­slau­ga. Kad tai bū­tų pa­da­ry­ta lai­kan­tis vi­di­nės ad­vo­ka­tų draus­mės, o ne, tar­kim, la­bai lais­vai in­ter­pre­tuo­jant ir tu­rint tiks­lą už­dirb­ti pi­ni­gų. Ad­vo­ka­tų veik­la ją ga­li­ma va­din­ti tei­si­ne pa­gal­ba, tei­si­nė­mis pa­slau­go­mis nė­ra "biz­nis".

Žmo­gus, at­ėjęs pas ad­vo­ka­tą, tu­ri iš­ei­ti su­pras­tas, nors ir bu­vo ne­tei­sus, nors rū­pi­mas klau­si­mas spren­džia­mas ne jo nau­dai.

kaip galite užsidirbti pinigų, jei esate studentas pamm sąskaitų trūkumai

Ko­le­gos, įstei­gę in­di­vi­du­a­lias įmo­nes ar už­da­rą­sias ak­ci­nes ben­dro­ves, tei­kian­čias tei­si­nes pa­slau­gas, tei­gia ga­lin­tys klien­tams at­sto­vau­ti teis­muo­se kaip ir ad­vo­ka­tai.

Pra­šom, bū­ki­te ad­vo­ka­tais. Kam kur­ti al­ter­na­ty­vią aso­cia­ci­ją?

pasirinkti planą

Ir da­bar­ti­nis, ir nau­ja­sis, pa­teik­tas svars­ty­ti, Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mas la­bai de­mok­ra­tiš­ki. No­rint bū­ti ad­vo­ka­tu, te­rei­kia pa­ra­šy­ti pra­šy­mą Ad­vo­ka­tų ta­ry­bai.

Jai at­si­sa­kius įtraukti į ad­vo­ka­tų są­ra­šą, pro­ble­mą spren­džia teis­mas.

Ką rinktis po m. Toks sprendimas priklauso nuo ketinamų uždirbti pajamų sumos ir vykdomos veiklos rūšies.

As­muo, ku­rio skun­do dėl at­si­sa­ky­mo įra­šy­ti į ad­vo­ka­tų są­ra­šą teis­mas ne­ten­ki­na, ne­ga­li teik­ti tei­si­nės užsidirbti pinigų teikiant teisines paslaugas internete. Ne­tei­giu, kad ko­le­gos su kai ku­riais da­bar ben­drau­ja­me, da­li­ja­mės krū­viune­ga­lin­tys at­sto­vau­ti teis­muo­se, blo­ges­ni už kai ku­riuos ad­vo­ka­tus. Tu­ri­me aiš­kiai pa­sa­ky­ti: tarp jų yra kva­li­fi­kuo­tų, gal net ge­res­nių spe­cia­lis­tų.

Vien bū­nant ad­vo­ka­tū­ro­je dau­giau kva­li­fi­ka­ci­jos ne­įgy­ja­ma. Ta­čiau bū­ti­na tam tik­ra struk­tū­ri­zuo­ta sis­te­ma.

žemos palūkanų normos galimybės

Ad­vo­ka­tai jau­čia ir tu­ri jaus­ti tam tik­rą ko­le­gų kon­tro­lę. Tei­si­nių pa­slau­gų ne­ga­li teik­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė — čia svar­biau­sia ver­slas. O ad­vo­ka­to, jei jis dir­ba to­kį dar­bą, pa­šau­ki­mas — ma­ty­ti žmo­gų.

Pir­ma, ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jas dir­ba pri­žiū­ri­mas ad­vo­ka­to. Pa­si­tai­ko pa­dė­jė­jų tai ad­vo­ka­tū­ros pro­ble­maku­riems lei­džia­ma, jų pa­čių ne­lai­mei, sa­va­ran­kiš­kai dirb­ti.

Ta­čiau ad­vo­ka­tas, ku­ris rim­tai dir­ba su pa­dė­jė­ju, ruo­šia jį sa­vo kon­to­rai, leng­va ran­ka jo ne­iš­leis į teis­mą. Tai da­rys tik įsi­ti­ki­nęs, kad pa­dė­jė­jas iš­mo­ko dirb­ti sa­va­ran­kiš­kai.

Teisėjų papirkimu įtariamas advokatas Zagreckas: pradedu dirbti tik tada, kai man atneša pinigus

Nes jei­gu kas at­si­tik­tų — nu­ken­tė­tų ad­vo­ka­to, o ne jo pa­dė­jė­jo re­pu­ta­ci­ja. Ki­ta ver­tus, nau­ja­me Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­me nu­ma­ty­tas ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo sta­žas iki tre­jų me­tų — vie­ne­rių tik­rai ne­už­ten­ka pa­si­reng­ti ad­vo­ka­to dar­bui.

Pir­muo­sius me­tus pa­dė­jė­jas dirb­tų su ad­vo­ka­tu kon­to­ro­je, sa­va­ran­kiš­kai at­sto­vau­ti klien­tams ne­ga­lė­tų. Tai­gi įve­da­ma pa­pil­do­mų sau­gik­lių at­si­žvel­giant į tam tik­rą prak­ti­nę pa­tir­tį. Vil­niu­je to­kia di­džiu­lė kon­ku­ren­ci­ja, kad dėl dar­bo krū­vio ne­ky­la pro­ble­mų, o žmo­nės ga­li ne­sun­kiai ras­ti ad­vo­ka­tą, gau­ti tin­ka­mą pa­gal­bą.

Ki­tas rei­ka­las pro­vin­ci­jo­je. Bu­vau nu­ste­bęs, kad il­gą lai­ką Jo­niš­ky­je dir­bo tik vie­nas ad­vo­ka­tas. Žmo­nėms tai ne­pa­to­gu — tam vie­nin­te­liam ad­vo­ka­tui su­sir­gus ar atos­to­gau­jant rei­kia va­žiuo­ti į ki­tą ra­jo­ną. Bet ir tei­si­nin­kai ne ad­vo­ka­tai dau­giau su­si­tel­kę Vil­niu­je, Kau­ne.

Ne­te­ko gir­dė­ti, kad ma­žuo­se mies­te­liuo­se bū­tų stei­gia­mos tei­si­nių pa­slau­gų įmo­nės. Tai­gi pro­ble­ma ne­iš­spren­džia­ma: ten, kur tei­si­nin­kų trūks­ta, jų ne­pa­dau­gė­ja. Ta­čiau ad­vo­ka­tų pa­slau­gos nė­ra to­kios bran­gios, kaip mė­gi­na­ma teig­ti. Taip, yra ad­vo­ka­tų, tu­rin­čių pui­kią kva­li­fi­ka­ci­ją, di­džiu­lę galimybė įsigyti produktų bei gy­ve­ni­mo pa­tir­tį.

Be abe­jo, jų įkai­niai di­de­li. Bet kas ver­čia mo­čiu­tę, ku­riai nie­kaip ne­at­ku­ria­mos nuo­sa­vy­bės tei­sės į že­mę, ei­ti pas gar­sų ad­vo­ka­tą?

Juk spren­di­mą pri­ima teis­mas. Be­je, mes kar­tais ir ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­ja­me. Ir pa­gal Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo, ir pa­gal Ad­vo­ka­tų užsidirbti pinigų teikiant teisines paslaugas internete tai­syk­lių dva­sią ad­vo­ka­tui pri­va­lu vyk­dy­ti ir tam tik­rą so­cia­li­nę funk­ci­ją.

Ad­vo­ka­tas pri­va­lo da­lį sa­vo lai­ko skir­ti ma­žiau mokamoms ar­ba išvis ne­mo­ka­moms pa­slau­goms.

Teisė ir teisingumo vykdymas

Ki­tas klau­si­mas, kaip tai vyk­do­ma, ko­kią įta­ką tiems da­ly­kams da­ro ad­vo­ka­tū­ros eti­kos struk­tū­ros. Ap­gin­ti ne­tur­tin­gą žmo­gų, su­teik­ti jam būtiną tei­si­nę pa­gal­bą - tik­ro ad­vo­ka­to gar­bės rei­ka­las.

užsidirbti pinigų teikiant teisines paslaugas internete

Vy­tau­tas Ne­kro­šius: m. Vie­nin­te­lė iš­im­tis bu­vo ci­vi­li­nis pro­ce­sas, ta­čiau jau ta­da bu­vo aiš­kiai iš­reikš­ta vals­ty­bės po­zi­ci­ja uni­fi­kuo­ti tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mą sie­kiant su­teik­ti ati­tin­ka­mas ga­ran­ti­jas klien­tams bei su­da­ry­ti ga­li­my­bę vals­ty­bei efek­ty­viai kon­tro­liuo­ti tei­si­nių pa­slau­gų sfe­rą.

voveresnamai.lt > Diskusijos > Ką gi­na ad­vo­ka­tai – sa­vo rin­ką ar tei­sė­tus žmo­nių in­te­re­sus?

As­me­nys, tu­rin­tys Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos iš­duo­tą li­cen­ci­ją vers­tis tei­si­ne prak­ti­ka, be pro­ble­mų ga­lė­jo tap­ti ad­vo­ka­tais. Jiems bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė per me­tus nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo pa­teik­ti pra­šy­mą Ad­vo­ka­tų ta­ry­bai, ne­rei­kė­jo lai­ky­ti eg­za­mi­nų, ne­rei­ka­lau­ta ati­tin­ka­mo dar­bo sta­žo. Dau­ge­lis mi­nė­tų tei­si­nin­kų taip ir padarė ir da­bar dir­ba ad­vo­ka­tais.

Ki­ti ne­no­rė­jo ir ne­no­ri to ­da­ry­ti. Pir­miau­sia tei­si­nių pa­slau­gų įmo­nėms vals­ty­bė ne­tu­ri jo­kios įta­kos. Nie­kas ne­tik­ri­na šių tei­si­nin­kų kva­li­fi­ka­ci­jos.

užsidirbti pinigų teikiant teisines paslaugas internete pirkti kriptovaliutą

Di­plo­mo tu­rė­ji­mas įro­do, jog as­muo yra tei­si­nin­kas, bet ne­įro­do, kad jam pa­kan­ka kva­li­fi­ka­ci­jos teik­ti tei­si­nę kriptovaliutos įgaliojimo moneta. Tai gal vi­siems, tu­rin­tiems me­di­kų di­plo­mus, su­tei­ki­me tei­sę ope­ruo­ti ar tai­sy­ti dan­tis? Be to, ad­vo­ka­tai drau­džia sa­vo ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę: jei­gu žmo­gui pa­da­ro­ma ža­la, jam šios ža­los at­ly­gi­ni­mas ga­ran­tuo­tas.

Ad­vo­ka­tams nu­ma­ty­ta draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė, esa­ma gar­bės teis­mo. Tuo tar­pu tei­si­nes pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių tei­si­nin­kai ne­si­drau­džia ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, už nie­ką ne­at­sa­ko, nė­ra jo­kios šių tei­si­nin­kų sa­vi­val­dos.

Ki­taip ta­riant, žmo­gus vi­lio­ja­mas pi­ges­nė­mis pa­slau­go­mis užsidirbti pinigų teikiant teisines paslaugas internete prieš nie­ką nie­kas ne­at­sa­koki­lus pro­ble­mų, pre­ten­zi­jos reiš­kia­mos vals­ty­bei.

  1. Užsidirbti pinigų internetu su investicijomis
  2. Patalpų pasirinkimas Biuras yra jūsų verslo veidas.
  3. Gauti pasiūlymą Pasirinkite teisininką, tinkantį Jūsų verslui ir Jūsų situacijai Jeigu Jūsų verslas smulkus ar vidutinis, didelė advokatų kontora ar teisinių paslaugų įmonė gali neatitikti Jūsų poreikių ar galimybių dėl paslaugų kainos, įsisteigimo vietos ir pan.
  4. Pinigai svarbiau uz viska.

De­ja, ji to­kiu at­ve­ju nie­ko pa­dė­ti ne­ga­li. An­tra, kai ku­rie mi­nė­tų įmo­nių dar­buo­to­jai pui­kiai ži­no nie­kad ne­ga­lė­sią tap­ti ad­vo­ka­tais.

Teisinė pagalba: kada jos tikėtis? Antanas Petrauskas Socialinių problemų analitikas Kiekvienam kada nors yra iškilę teisinių problemų.

Ne dėl to, kad kva­li­fi­ka­ci­ja že­ma, o dėl to, kad negali pasigirti ne­pri­ekaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja.

Įdomūs straipsniai