Pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas.

pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas

Prašymas priimti interneto uždarbio sąrašas sprendimą jį Teisingumo Teismo kanceliarija gavo  m. Taryba pradėjo viešojo pirkimo procedūrą dėl kelių infrastruktūros gerinimo siekiant palengvinti susisiekimą su Talsais. Tarybos paskelbtose konkurso sąlygose, be kita ko, buvo numatyta, kad jei konkurso dalyvis remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo iki sutarties sudarymo sudaryti su šiais subjektais partnerystės sutartį arba įsteigti ūkinę bendriją.

Partnerystės sutartyje, be kita ko, turi būti numatyta konkurso dalyvio ir kitų ūkio subjektų individuali ir solidari atsakomybė. Ostas celtnieks ginčija šių konkurso sąlygų reikalavimų teisėtumą.

Teisės akto straipsnis

pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas Šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su  m. Konkrečiau kalbant, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar ši direktyva prieštarauja tam, kad į konkurso sąlygas būtų įtraukti tokie reikalavimai, kaip numatytieji pagrindinėje byloje. II — Teisinis pagrindas 5. Kas dėl oficialių patvirtintų ūkio subjektų sąrašų, svarbu atsižvelgti į Teisingumo Teismo teisminę praktiką tais atvejais, kai grupei priklausantis ūkio subjektas, pagrįsdamas savo paraišką dėl registracijos, remiasi kitų grupei priklausančių įmonių ekonominiais, finansiniais arba techniniais pajėgumais.

Šiuo atveju ūkio subjektas turi įrodyti, kad jis galės naudotis šiais pajėgumais visą registracijos galiojimo laikotarpį. Šiai registracijai valstybė narė gali nustatyti tam tikrus reikalavimus, kuriuos būtina atitikti, ir, ypač kai, pavyzdžiui, ūkio subjektas remiasi kitos grupėje esančios įmonės finansiniais pajėgumais, valstybė narė gali reikalauti, kad tokia įmonė būtų atsakinga tiek solidariai, tiek ir individualiai. Jei šios grupės nori pateikti pasiūlymą arba prašymą dalyvauti konkurse, perkančiosios organizacijos iš šių grupių neturi reikalauti, kad jos įgytų tam tikrą teisinį statusą; tačiau nusprendus su pasirinkta grupe sudaryti sutartį, iš jos gali būti reikalaujama pakeisti teisinį statusą taip, kad sutartį būtų galima tinkamai vykdyti.

  1. Internetinis pradedančiųjų uždarbis

Toks nurodymas neturi daryti įtakos pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei. Sutarties įvykdymo sąlygos visų pirma gali būti susijusios su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis.

Pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas organizacijos gali nustatyti minimalius pajėgumo reikalavimus kandidatams ir dalyviams 47 ir 48 straipsniuose nustatyta tvarka. Informacijos, nurodytos 47 ir 48 straipsniuose, apimtis, taip pat ir konkrečiai sutarčiai nustatyti minimalūs pajėgumo reikalavimai turi būti susiję ir proporcingi sutarties dalykui. Prireikus konkrečios sutarties atveju ir kai tai yra tinkama, ūkio subjektas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su šiais subjektais.

Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį reikalingi ištekliai jam rt brokeris prieinami, pateikdamas, pavyzdžiui, tų ūkio subjektų įsipareigojimą jam suteikti būtinus išteklius.

Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupės, nurodytos 4 straipsnyje, gali remtis ūkio subjektų grupės narių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tam tikrais atvejais ūkio subjektas konkrečios sutarties atveju gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad, vykdant sutartį, tie ištekliai jam bus prieinami, pateikdamas, pavyzdžiui, tų ūkio subjektų įsipareigojimą jam suteikti būtinus išteklius.

Viešųjų pirkimų įstatymu Publisko iepirkumu likums, Latvijas Vēstnesis, Nr. Tokiu atveju konkurso laimėtojas perkančiajai organizacijai turi įrodyti, kad turės reikalingus išteklius ir pateikti šių rangovų patvirtinimus pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas susitarimus su jais dėl viešojo pirkimo sutarties įvykdymo  3.

Pagrindinės partnerystės sutarties taisyklės išdėstytos Latvijos Respublikos civilinio kodekso šešioliktame skyriuje, o ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo sąlygos išdėstytos komercijos kodekso IX antraštinėje dalyje.

klientų brokeris dvejetainių parinkčių aprašymo forumas

III — Faktinės aplinkybės pagrindinėje byloje ir prejudicinis klausimas Taryba pradėjo viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą siekdama pagerinti kelių infrastruktūrą. Jei nusprendžiama sutartį sudaryti su šiuo konkurso dalyviu, prieš ją sudarydamas jis privalo sudaryti partnerystės sutartį su šiais rangovais ir pateikti ją perkančiajai organizacijai.

Partnerystės sutarties sudarymą galima pakeisti ūkinės bendrijos įsteigimu. Ostas celtnieks Priežiūros tarnybai apskundė kelis konkurso sąlygų reikalavimus, konkrečiai kalbant, 9. Šiuo klausimu Priežiūros tarnyba pažymėjo, kad perkančioji organizacija šiame punkte iš esmės nurodė, kaip konkurso laimėtojas gali perkančiajai organizacijai įrodyti, kad per visą sutarties laikotarpį jis galės naudotis reikalingais ištekliais, kuriais remiasi.

Ostas celtnieks kreipėsi į Administratīvā rajona tiesa Apylinkės administracinis teismas su ieškiniu, juo pareikalavo konstatuoti kelių Priežiūros tarnybos sprendimo dalių, konkrečiai kalbant, su konkurso sąlygų 9.

Administratīvā koks yra pirmasis variantas tiesa nusprendė, kad ūkio subjektas gali, kiek tai susiję su konkrečios viešojo pirkimo sutarties poreikiais, naudotis kitų subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į juos siejančio ryšio teisinį pobūdį.

Taryba ir Priežiūros tarnyba pateikė kasacinį skundą dėl šio sprendimo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. Jos teigia, kad konkurso sąlygų 9.

protingi žodžiai, kaip užsidirbti pinigų bitcoins slaptažodis

Jos mano, kad Latvijos viešųjų pirkimų įstatyme nėra nurodyta, kaip konkurso laimėtojas perkančiajai organizacijai turi įrodyti, kad turės reikiamų pajėgumų, taigi tai yra palikta vertinti perkančiajai organizacijai. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, jog iš kelių Teisingumo Teismo sprendimų matyti, kad perkančioji organizacija taip pat turi patikrinti subrangos įmonių pajėgumus vykdyti sutartį  5.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, perkančioji organizacija ne tik gali, bet ir turi patikrinti konkurso dalyvio pajėgumą įvykdyti sutartį. Tačiau jis mano, kad nėra aiškiai išspręstas klausimas, ar perkančioji organizacija gali nuspręsti, jog vienintelės leidžiamos procedūros, pagal kurias gali būti užsitikrinami papildomi pajėgumai, — tai jungimasis į tam tikros rūšies bendrovę arba partnerystės sutarties pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas, ar, atvirkščiai, konkurso dalyvis gali pasirinkti, kaip jis įgis šiuos pajėgumus.

Rašytines pastabas pateikė Latvijos ir Graikijos vyriausybės ir Europos Komisija. V — Vertinimas A — Išankstinės pastabos Be to, iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad ginčas pagrindinėje byloje yra susijęs tik su ginčijamų konkurso sąlygų 9. Tačiau, Komisijos teigimu, šio konkurso sąlygų punkto formulavimas leidžia manyti, kad speciali nuostata dėl partnerystės sutarties sudarymo arba ūkinės bendrijos įsteigimo susijusi tik su etapu, kuris yra vėlesnis nei atranka ir ankstesnis nei viešojo pirkimo sutarties sudarymas, ir yra skirta tik pasirinktam konkurso dalyviui, su kuriuo perkančioji organizacija nori sudaryti sutartį.

Manau, nors tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, kad konkurso sąlygų 9.

kur uždirbti daug pinigų per vieną dieną kurie uždirba kur internetu

Be to, konkurso dalyvio, kuris remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, įpareigojimai, pirma, perkančiajai organizacijai įrodyti, kad turės visus sutarčiai vykdyti reikalingus išteklius, pateikiant šių ūkio subjektų įsipareigojimą pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas partnerystės sutartį, ir, antra, sudaryti su šiais ūkio subjektais partnerystės sutartį arba iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo įsteigti su jais ūkinę bendriją yra glaudžiai susiję ir neturi būti dirbtinai atskiriami.

Jų nesilaikymas yra pagrindas jį pašalinti iš sutarties sudarymo procedūros. Pagal Europos Sąjungos taisykles nereikalaujama, kad asmuo, kuris sudaro sutartį su perkančiąja organizacija, galėtų tiesiogiai savo lėšomis suteikti sutartą paslaugą. Pakanka, kad jis gebėtų suteikti aptariamą paslaugą, pateikdamas tam būtinas garantijas. Tiek iš Sąjungos taisyklių, tiek iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad leidžiama dalyvauti konkurse ar pateikti savo kandidatūrą visiems asmenims ar ūkio subjektams, kurie, atsižvelgdami į skelbime apie pirkimą nurodytas sąlygas, mano galintys įvykdyti šią sutartį — tiesiogiai ar pasitelkdami subrangovus.

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad nors bet koks ūkio subjektas konkrečios sutarties atveju gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad iš tikrųjų galės naudotis šių subjektų arba įmonių ištekliais, kurie nepriklauso jam pačiam ir yra reikalingi sutarčiai vykdyti  C — Konkurso sąlygų 9. Konkurso sąlygų 9. Maža to, konkurso sąlygų 9. Be to, manau, jog nustatant konkurso dalyviui tik vieną būdą įrodyti, kad jis atitinka reikalavimus ir gali naudotis kitų ūkio subjektų ištekliais, konkurso sąlygų 9.

Iš tiesų, nors tikslas užtikrinti sutarties vykdymą yra teisėtas bendrojo intereso tikslas, konkurso sąlygų 9.

Be to, įpareigojimai konkurso dalyviui sudaryti su ūkio subjektais, kurių, pavyzdžiui, techniniais ir arba profesiniais pajėgumais jis remiasi, partnerystės sutartį arba iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo įsteigti su jais ūkinę bendriją, o į partnerystės sutartį įtraukti nuostatą, pagal kurią konkurso dalyvis ir kiti ūkio subjektai būtų pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas ir solidariai atsakingi už sutarties vykdymą, neatsižvelgiant į sutarties dalį, dėl kurios jis ketina pasitelkti subrangovus, aiškiai turi nuo šios ekonominės partnerystės formos atgrasantį poveikį  Galima net suabejoti, ar priemonė yra veiksminga, kad būtų pasiektas tikslas užtikrinti sutarties vykdymą, nes sunku įsivaizduoti, pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas įmonė, kurios techniniais ir profesiniais pajėgumais yra remiamasi, sutiktų su solidaria finansine pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas, nors jai subrangos sutartimi būtų pavesta vykdyti tik minimalią sutarties dalį.

pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas

Galiausiai konkurso sąlygų 9. D — Subranga arba ūkio subjektų grupė Latvijos vyriausybė mano, kad ūkio subjektai, kaip ir galimi subrangovai, kurių pajėgumais remiasi konkurso dalyvis, perkančiosios organizacijos požiūriu sudaro ūkio subjektų grupę, kuri pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas potencialus sutarties vykdytojas.

Latvijos vyriausybė pažymi, jog iš šios nuostatos aiškiai matyti, kad, siekdama užtikrinti sutarties vykdymą, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad ūkio subjektų grupė susijungtų ir įgytų konkretų teisinį statusą. Kitaip tariant, remiantis šiuo pagrindu, yra teisėta tai, kad nagrinėjamu konkurso sąlygų 9.

pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas pasirinkimo galimybė tfas

Šioje byloje nedaroma nuorodos į jokį iš šių elementų. Tačiau konkurso sąlygų 9. Darytina išvada, kad dėl 9. VI — Išvada Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į Augstākā tiesa Latvija prejudicinį klausimą:  m. Ostas celtnieks ginčija tik tam tikrų nagrinėjamo viešojo pirkimo konkurso sąlygų teisėtumą. Be to, atsakydama į per posėdį pateiktą pirmininko A. Tizzano klausimą, Latvijos vyriausybė Teisingumo Teismui pranešė, kad pagrindinėje byloje nagrinėjama sutartis — tai darbų sutartis, kurios vertė yra apie 3 mln.

EUR — ši suma mažesnė nei direktyvoje šios rūšies sutartims nustatyta riba žr. Iš tiesų atrodo, nors tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, kad 9.

Kursyvu išskirta mano. Darytina išvada, kad įrodinėjimo našta tenka konkurso dalyviui, kuris remiasi trečiųjų asmenų pajėgumais. Darytina išvada, jog Teisingumo Teismas sutinka, kad galimos išskirtinės aplinkybės, kai, atsižvelgiant į patį atitinkamos sutarties pobūdį, gali būti ribojama konkurso dalyvio galimybė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

Prašyme priimti prejudicinį sprendimą nėra jokios nuorodos į tokių išskirtinių aplinkybių buvimą pagrindinėje byloje. Šiuo klausimu žr. Be to, pagal šią nuostatą tik reikalaujama, kad konkurso dalyvis ir kiti ūkio subjektai būtų solidariai atsakingi už sutarties vykdymą, ir jų bendradarbiavimui nėra primetamas, kaip pagrindinėje byloje, konkretus teisinis statusas.

Sprendimą Ordine degli Architetti ir kt. Taip pat žr.

Įdomūs straipsniai